Provozní řád

 

Provozovatel: Iva Jebálková, IČO: 60905441, ul. Habřinská 972, Pardubice PSČ: 53002

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník sportoviště je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní sportoviště nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našich středisek nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. Klienti cvičí na vlastní nebezpečí.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Nutný: sportovní oděv a obuv vhodná do sálů ( bos pouze na lekce k tomu určené), vlastní ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat sportoviště.
 5. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do vyhrazených šaten. Za zapomenuté věci nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné má klient možnost vzít s sebou do cvičebního sálu. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (Indoor Cyclingového kola, chodícího pásu) a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit trenérovi.
 7. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit trenérovi.
 9. V případě krádeže, ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 10. V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 11. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu, se smí děti pohybovat v našich prostorách a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15 let odpovědný doprovod.
 13. Do všech prostor Aerobic centra Pardubice je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportoviště opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 15. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů  našich prostor bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 16. Všechny lekce cvičebních programů jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí. Klient je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.
 17. Pokud má klient svůj tréninkový plán a ten není v rozporu se zásadami dané cvičební lekce, je povinen tuto skutečnost před každou lekcí oznámit instruktorovi. Instruktor je povinen respektovat požadavek klienta na tento individuální program.
 18. Doporučujeme klientům, aby si každou plánovanou lekci předem rezervovali (viz ceník a rezervační podmínky). Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená a nebudou ji moci absolvovat.

Těšíme se na cvičení ve Vaší společnosti.

Iva Jebálková
provozovatel